Niemiecki podatek od usług budowlanych (Bauabzugsteuer) w praktyce

Cel podatku, zasady poboru, obowiązek zapłaty, możliwości zwolnienia

1. Jaki jest cel podatku i zasady jego poboru?


Podatek od usług budowlanych jest szczególną formą podatku dochodowego, a dokładniej odliczeniem na poczet zobowiązań podatkowych wykonującego usługę budowlaną na terenie Niemiec. Jego celem jest zabezpieczenie zobowiązań podatkowych oraz przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu. Podatkowi podlegają usługi budowlane, czyli prace polegające na wybudowaniu, uruchomieniu, modyfikacji lub usunięciu konstrukcji budowlanej, których odbiorcą jest przedsiębiorca. To na nim spoczywa obowiązek zapłaty podatku, który wynosi 15 % wartości usługi. Oznacza to, że z kwoty, jaką ma on obowiązek zapłacić usługodawcy na podstawie otrzymanego rachunku (wraz z kwotą podatku VAT), usługodawca otrzyma tylko 85 %, a pozostałe 15 % oblicza i odprowadza do niemieckiego urzędu skarbowego usługobiorca. Termin na uiszczenie podatku upływa 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zapłata za usługę. Warto pamiętać, że podatek obejmuje usługi budowlane niezależnie od tego, czy są one wykonywane przez osoby lub firmy zarejestrowane w Niemczech, czy też zarejestrowane w Polsce i tylko świadczące tam usługi. Jeśli przykładowo rachunek za usługę budowlaną wystawiono na kwotę netto 1 000 Euro, to jej odbiorca powinien zgodnie z niemiecką ustawą o podatku dochodowym zapłacić wykonawcy 850 Euro, a pozostałe 150 Euro odprowadzić do urzędu skarbowego. Jeżeli płatność została dokonana w dowolnym dniu kwietnia, to termin zapłaty podatku upływa 10 maja. W razie zaniechania potrącenia podatku odbiorca usługi musi liczyć się z konsekwencjami w postaci grzywny lub kary pozbawienia wolności.


2. Czy każda usługa budowlana pociąga za sobą obowiązek zapłaty podatku?


Podatkiem nie są objęte usługi świadczone poza terenem Niemiec, a także takie, w przypadku których odbiorca nie zapłaci w danym roku kalendarzowym więcej niż 5 000 Euro. Podatku nie pobiera się również w sytuacji, gdy odbiorca jest wynajmującym i nie prowadzi innej działalności gospodarczej, a wartość usług w danym roku kalendarzowym nie przekroczy 15 000 Euro. Nie ma również obowiązku potracenia, jeśli odbiorcą jest osoba fizyczna. Ponadto ustawodawca przewidział możliwość indywidualnego zwolnienia z tego podatku na wniosek usługodawcy – to na nim spoczywa ciężar podatku, ponieważ w związku z potrąceniem otrzymuje on de facto niższe wynagrodzenie za wykonaną usługę.


3. Kto może uzyskać zwolnienie z podatku (niem. Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen)?


Na wniosek usługodawcy urząd skarbowy wyda zaświadczenie o zwolnieniu z podatku od usług budowlanych, jeśli ma on w Niemczech pełnomocnika do doręczeń oraz jeśli wykaże, że wywiązanie się przez z niego ze zobowiązań podatkowych wobec urzędu nie jest zagrożone. Tutaj urząd bierze pod uwagę, czy usługodawca – zgodnie z niemiecką ordynacją podatkową – informuje urząd o istotnych faktach dotyczących działalności na terenie Niemiec w ramach postepowania podatkowego, a także – w przypadku przedsiębiorców zagranicznych – czy przedstawił certyfikat o rezydencji podatkowej wystawiony przez właściwy urząd miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Polscy przedsiębiorcy rejestrujący działalność budowlaną na terenie Niemiec otrzymują zwolnienie z podatku, które urząd może przedłużyć na wniosek.


4. Czy w przypadku działalności niebudowlanej również konieczne jest uzyskanie zwolnienia?


Zgodnie z niemiecką ustawą o podatku dochodowym obowiązku potrącenie podatku od usług budowlanych dotyczy tylko działalności budowlanej i tylko w tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku potrącenia. Każda inna działalność nie pociąga za sobą takiej konieczności, a zatem odbiorca usługi ma obowiązek zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia.


5. Czy – w przypadku usług budowlanych – zleceniodawca może odmówić zapłaty całości wynagrodzenia, jeśli usługobiorca nie przedstawi ważnego zwolnienia?


Jak to wynika z mechanizmu działania podatku, w przypadku braku zwolnienia odbiorca usługi powinien zapłacić usługodawcy 85 % kwoty wskazanej na rachunku. Brak zwolnienia nie jest podstawą do wstrzymania się z zapłatą całości wynagrodzenia.


6. Kto powinien ubiegać się o zwolnienie w przypadku świadczenia usług budowlanych w Niemczech przez polskich podwykonawców?


W sytuacji, gdy usługi budowlane w Niemczech świadczą podwykonawcy polskiej firmy, to oni muszą złożyć wniosek do urzędu skarbowego o zwolnienie z podatku. W przypadku jego braku firma zlecająca usługi podwykonawcom - także gdy jest to firma polska - ma obowiązek potrącenia 15 % wynagrodzenia tytułem podatku.


Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget