Regulamin sprzedaży

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Krzysztof Peśla Kancelaria Adwokata Niemieckiego (Rechtsanwaltskanzlei), dostępny pod adresem internetowym https://pesla.pl, prowadzony jest przez Krzysztofa Peślę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Peśla Kancelaria Adwokata Niemieckiego (Rechtsanwaltskanzlei), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8512119760, REGON 321164606.


2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.


§ 2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Peśla Kancelaria Adwokata Niemieckiego (Rechtsanwaltskanzlei), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8512119760, REGON 321164606.


3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.


4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.


5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.pesla.pl


6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.


8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 


9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.


10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.


11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.


13. Kodeks dobrych praktyk, o którym mowa jest w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym to zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.


§ 3 Kontakt ze Sklepem


§ 4 wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.


2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wiąże się z zakładaniem Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.


3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).


§ 6 Zasady składania zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);


2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.


3. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”  (lub równoznaczny), opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem §7 pkt 3.


§ 7 Metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:


2. Płatność za zakupione Produkty realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności PayU.


3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się za stronach Sklepu.

§ 8. Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.


2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.


4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.


5. a) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.


5. b) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. W przypadku żądania dostarczenia produktów częściami ponosi on koszty dostawy każdej z części zamówienia odrębnie.


6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia, w którym środki stanowiące cenę Produktu wraz z ceną dostawy zostaną uznane na rachunku bankowym Sprzedawcy.


7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.


8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. 


9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.


10. Wyjątkowo w przypadku dostawy Produktu poza granicę Polski, na przykład po uprzednim wyrażeniu zgody i uzgodnieniu szczegółowych warunków przez Sprzedającego, koszty dostawy określone na stronie internetowej oraz sposoby dostawy mogą ulec zmianie i zostaną określone indywidualnie.


§ 9 Prawo do odstąpienia od umowy


1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.


3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.


4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.


5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.


6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.


7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.


8. Skutki odstąpienia od Umowy:


9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.


10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:


§ 10 Reklamacje i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.


2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.


3. W sytuacji występowania wady fizycznej lub wady prawnej Produktu, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, któremu przysługuje prawo do złożenia reklamacji na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny, dotyczących rękojmi.


4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.


5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.


6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.


7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.


8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.


§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:


§ 12 Dane osobowe w sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.


2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie: niezbędność wykonania umowy, a także niezbędność podjęcia działań przed zawarciem umowy. Cel to realizacja zamówienia, wykonanie umowy. Ponadto, jak wskazano w regulaminie, cele marketingowe będą realizowane za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta, która również stanowi podstawę przetwarzania. Przy obu celach przetwarzania wymagane są: imię, nazwisko, adres i inne dane konieczne przy przesyłce, a także np. e-mail przy marketingu. Istnieje możliwość wycofania zgody, a także o możliwość zautomatyzowanego przetwarzania danych, co ma miejsce przy np. marketingu (np. określenie preferencji, a także produktów i usług odpowiadających klientowi). Administrator Danych nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania. Dane są przechowywane przez okres 2 lat. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego i informacje o prawach przysługujących drugiej stronie i o przekazywaniu danych do państw trzecich.


3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta podmiotowi Przelewy24 obsługującemu proces składania zamówienia oraz płatności w Sklepie internetowym jak również dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych działających na zlecenie Administratora, usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, organizacyjne działających na zlecenie Administratora.


4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.


5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


6. Niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.


2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w szczególności w sytuacji zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje poprzez umieszczenie na stronie głównej strony internetowej sprzedawcy informacji o zmianie Regulaminu wraz ze wskazaniem zmienionych treści, a informacja będzie dostępna przez 7 dni.


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.


4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.