Regulamin Serwisu Internetowego www.pesla.pl


§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. . Serwis www.pesla.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. . Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Usługi oraz Umów o dostarczanie Treści Cyfrowych, tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.pesla.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. . Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwis www.pesla.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. . W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2  DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. . REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 2. . SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.pesla.pl
 3. . USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 4. . FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.pesla.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 5. . FORMULARZ REZERWACJI– formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający złożenie Rezerwacji na Usługę z wykorzystaniem portalu www.bookero.pl
 6. . FORMULARZ ZAMóWIENIA - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający złożenie Zamówienia na Treść Cyfrową.
 7. . NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy dotyczących Usług dostępnych w Serwisie.
 8. . USŁUGODAWCA – Krzysztof Peśla wykonujący działalność gospodarczą pod firmą KRZYSZTOF PEŚLA KANCELARIA ADWOKATA NIEMIECKIEGO - RECHTSANWALTSKANZLEI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Posejdona 5, 72-006 Mierzyn, NIP: 8512119760, REGON: 321164606, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@pesla.pl, numer telefonu: +48 91-421 37 99, +48 723 702 904.
 9. . USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 10. . KLIENT – Usługobiorca posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży lub Umowę o dostarczanie Treści Cyfrowych z Usługodawcą.
 11. . KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. . PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 13. . USŁUGA – dostępna w Serwisie usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
 14. . TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane przez Usługodawcę w postaci cyfrowej, będące przedmiotem Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
 15. . UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Usługi zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.
 16. . UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH - umowa zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest Treść Cyfrowa.
 17. . REZERWACJA/ZAMóWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi lub Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych z Usługodawcą.
 18. . CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Usługodawcy za Usługę lub Treść Cyfrową.
 19. . ŚRODOWISKO CYFROWE - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub w celu korzystania z niej.
 20. . KOMPATYBILNOŚĆ - współdziałanie Treści Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 21. . FUNKCJONALNOŚĆ - zdolność Treści Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
 22. . INTEGRACJA - połączenie Treści Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Klienta i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Treści Cyfrowej
 23. . INTEROPERACYJNOŚĆ - zdolność Treści Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej tego samego rodzaju.

§ 3  INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH

 1. . Usługi oferowane w Serwisie są zgodne z Umową i są legalnie wykonywane na rynku polskim.
 2. . Treści Cyfrowe oferowane w Serwsie są Funkcjonalne, Kompatybilne i Interoperacyjne ze sprzętem spełniającym wymagania techniczne wskazane na stronie Serwisu oraz/lub niniejszym Regulaminie.
 3. . Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Rezerwację na Usługę lub Zamówienie na Treść Cyfrową, składa ofertę kupna określonej Usługi lub Treści Cyfrowej na warunkach podanych w jej opisie.
 4. . Cena Usługi lub Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w euro (EUR) i zawiera wszystkie składniki.
 5. . Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Rezerwacji do realizacji. Cena Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 6. . Cena za Usługę lub Treść Cyfrową uwidoczniona Klientowi w momencie, o którym mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usług lub Treści Cyfrowych.
 7. . Usługodawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Usług oraz Treści Cyfrowych. Obok informacji o obniżce, Usługodawca uwidacznia najniższą Cenę Usługi lub Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Usługa lub Treści Cyfrowa jest oferowana do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni Usługodawca uwidacznia najniższą Cenę Usługi lub Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Usługi lub Treści Cyfrowej do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 8. . Rezerwację na Usługi można składać:
  1. za pomocą Formularza Rezerwacji przenoszącego do serwisu www.bookero.pl – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pesla.pl
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 91-421 37 99, +48 723 702 904.
 9. . Zamówienia na Treści Cyfrowe można składać za pomocą Formularza Zamówienia – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 10. . Warunkiem złożenia Rezerwacji lub Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Rezerwacji lub Zamówienia.
 11. . W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem wykonania Usługi z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 12. . W sytuacji, o której mowa w pkt 11 niniejszego paragrafu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę, czy:
  1. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
  2. odstępuje od Umowy Sprzedaży za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
 13. . Jeżeli Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt 12 niniejszego paragrafu lub jeżeli Usługodawca odwołuje wykonanie Usługi z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
  1. otrzymać Usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w Cenie,
  2. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.
 14. . Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  1. działaniem lub zaniechaniem Klienta,
  2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu Usług przewidzianych w Umowie Sprzedaży, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
  3. siłą wyższą (zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym tj. żywiołowym, nie do uniknięcia, takie, nad którym Usługodawca nie panuje, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemia).

§ 4  ZAWARCIE UMOWY

 1. . Do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Rezerwacji lub Zamówienia udostępnionymi przez Usługodawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 8, 9 oraz 10.
 2. . Po złożeniu Rezerwacji lub Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji lub Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
  1. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Rezerwacji.
 3. . Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. formularz odstąpienia od umowy,
  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  4. potwierdzenie Usługodawcy o utracie przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, w której przedmiotem jest Treść Cyfrowa niedostarczona na nośniku materialnym.
 4. . Z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Usługodawcy zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.
 5. . Z chwilą o przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej między Klientem, a Usługodawcą.
 6. . Każda Umowa Sprzedaży oraz Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon lub faktura), który będzie wysyłany w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Formularzu Rezerwacji lub w Formularzu Zamówienia albo wręczany Klientowi przy wykonaniu Usługi.

§ 5  SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. . Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU.pl),
  3. płatność gotówką w miejscu wykonania Usługi - w przypadku porad indywidualnych.
 2. . W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji lub Zamówienia.
 3. . Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich oraz zagranicznych banków.
 4. . Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny z tytułu Umowy Sprzedaży najpóźniej w dniu wykonania Usługi. Usługa zostanie wykonana dopiero po jej opłaceniu.
 5. . Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej w terminie 1 dnia roboczego od dnia jej zawarcia. Treść Cyfrowa zostanie dostarczona Klientowi dopiero po jej opłaceniu.
 6. . Usługodawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości Ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy.

§ 6  DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ

 1. . Treść Cyfrowa jest dostarczana po upływie terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, chyba że Klient uprzednio wyraził wyraźną zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowej przed upływem tego terminu.
 2. . Z zastrzeżeniem pkt 1, dostarczenie Treści Cyfrowej następuje niezwłocznie tj. do 48 godzin od:
 3. a) zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej na rachunku Usługodawcy albo

  b) pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności,

 4. . Treść Cyfrowa zostanie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
 5. . Klient ma możliwość bezterminowego dostępu do Treści Cyfrowej i pobrania jej na swoje urządzenie.
 6. . Usługodawca dostarcza Klientowi Treść Cyfrową w najnowszej dostępnej wersji.

§ 7  REKLAMACJA Z TYTUŁU BRAKU ZGODNOŚCI USŁUGI LUB TREŚCI CYFROWEJ Z UMOWĄ

 1. . Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu z tytułu braku zgodności Usługi z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.
 2. . Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą (za wyjątkiem Przedsiębiorców, o których mowa w § 9) z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 3. . Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową istniejący w chwili dostarczenia Treści Cyfrowej i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.
 4. . Klient zobowiązany jest do współpracy z Usługodawcą w celu ustalenia czy brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta.
 5. . Zawiadomienia o braku zgodności Usługi lub Treści Cyfrowej z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pesla.pl
 6. . W powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 7. . Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 8. . W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 9. . Klient będący Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Usługi lub Treści Cyfrowej do zgodności z Umową. Obniżenia Ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (m.in. w przypadku, gdy niezgodność Usługi lub Treści Cyfrowej z umową jest istotna, gdy Usługodawca odmówił doprowadzenia Usługi lub Treści Cyfrowej do zgodności z umową lub gdy brak zgodności Usługi lub Treści Cyfrowej z umową występuje nadal, pomimo że Usługodawca próbował już doprowadzić Usługę lub Treść Cyfrową do zgodności z umową),
 10. . W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu Usługodawca odpowiednio:


  a) doprowadza Usługę lub Treść Cyfrową do zgodności z Umową na swój koszt,

  b) obniża Cenę Usługi lub Treści Cyfrowej (obniżona Cena musi pozostawać w proporcji Ceny Usługi/ Treści Cyfrowej zgodnej z umową do Usługi/ Treści Cyfrowej niezgodnej z umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 9 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu Ceny od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 9,

  c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 9 – Usługodawca zwraca mu Cenę Usługi lub Treści Cyfrowej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

 11. . Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 12. . Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść Cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeśli przed odstąpieniem od Umowy, Klient z niej faktycznie korzystał.
 13. . Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treści Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści Cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

§ 8  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. . Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. . W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. . Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje towar będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął produkt w posiadanie,
  2. dla umowy, która obejmuje wiele towarów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części
  3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów,
  4. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 4. . Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 9 Regulaminu w wypadku Umowy:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
  2. o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał konsumentowi potwierdzenie.
 5. . Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 6. . Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 7. . Z zastrzeżeniem § 3 pkt 12 – 14 oraz § 7 pkt 12 – 13 Usługodawca ma prawo do żądania zapłaty za faktycznie poniesione koszty oraz świadczenia spełnione do chwili otrzymania rezygnacji (odstąpienia od umowy).

§ 9  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCóW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. . Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera z Usługodawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. . Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych,
  2. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Usługi z umową,
  3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  4. zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 3. . Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. . Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 10  RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. . Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży oraz Umów o dostarczenie Treści Cyfrowej,
  2. Newsletter,
  3. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. . Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. . Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 11  WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMóW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. . Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. . Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Rezerwacji lub Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Rezerwacji/ Rezerwacji albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. . Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. . Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. . Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. . Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 12  REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. . Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pesla.pl
 2. . W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. . Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. . Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 13  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. . Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.pesla.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Krzysztofa Peśla wykonującego działalność gospodarczą pod firmą KRZYSZTOF PEŚLA KANCELARIA ADWOKATA NIEMIECKIEGO - RECHTSANWALTSKANZLEI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Posejdona 5, 72-006 Mierzyn, NIP: 8512119760, REGON: 321164606. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.pesla.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. . Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.pesla.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. . Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.pesla.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.pesla.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 14  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. . Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. . W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. . Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. . Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. . Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. . Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.