Praca sezonowa w Niemczech – co warto o niej wiedzieć?


Wyjazdy na prace sezonowe do Niemiec, są nadal dość popularne wśród Polaków. Bardzo chętnie z tej formy korzystają np. studenci, którzy podczas wakacji chcą sobie nieco zarobić. W tym artykule przyjrzymy się wszystkim aspektom związanym z pracą sezonową.


Co określamy mianem pracy sezonowej?


Praca sezonowa to rodzaj pracy wykonywanej zazwyczaj raz do roku, często poza granicami kraju. W sezonie firmy mają zwykle więcej pracy, więc zwiększają zatrudnienie. Praca sezonowa nie ma odrębnej definicji w kodeksie pracy, dlatego traktowana jest, jak każdy inny rodzaj pracy. Zatrudnianie pracowników sezonowych podlega tym samym przepisom, wynikającym z k.p.


Umowa o pracę


Pracownicy sezonowi najczęściej zatrudniani są na umowę o pracę na czas określony lub na umowę cywilnoprawną. Częstą praktyką jest też wynajem pracowników od agencji pracy tymczasowej.


Warunki pracy


Pracownicy sezonowi, podejmujący pracę w obszarze UE, powinni być zatrudniani na tych samych warunkach, co obywatele kraju przyjmującego. Zasada równego traktowania w szczególności dotyczy:Jednak trzeba pamiętać, że kraje UE mają możliwość wyłączenia zasady równego traktowania, w odniesieniu do świadczeń rodzinnych i dla bezrobotnych oraz ograniczenia w odniesieniu do kształcenia i szkolenia zawodowego, a także ulg podatkowych.


Wykonywanie prac sezonowych w Niemczech


Polacy, jako obywatele UE, nie potrzebują pozwolenia na wykonywanie pracy sezonowej na terenie Niemiec.


Prace sezonowe w Niemczech można wykonywać przez 90 dni, w okresie 180 dni, zasadniczo średnio przynajmniej 30 godzin w tygodniu. Do 31.10.2021 można jeszcze przepracować jako pracownik sezonowy z UE 102 dni, jeśli pracownik i pracodawca wyraża na to chęć.


Podczas wykonywania pracy na terenie Niemiec, pracownika obowiązują i chronią niemieckie przepisy prawa pracy, niezależnie od kraju pochodzenia, w tym np.: prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ciągłość wypłaty wynagrodzenia w razie choroby.


Wynagrodzenie


Stawki wynagrodzeń pracowników sezonowych, podlegają tym samym regulacjom, co zatrudnionych na podstawie standardowych umów o pracę. W branży rolniczej pracodawcy często ustalają tzw. wynagrodzenie akordowe, czyli za określoną ilość / objętość zbiorów na godzinę.


Podatki


Za pracę sezonową w Niemczech, w zależności od łącznego wynagrodzenia, mogą być pobierane podatki. Są one pobierane z wynagrodzenia, a pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania ich do państwa.


Obliczanie czasu pracy


Główne zasady dotyczące obliczania czasu pracy:


Pracodawca ma obowiązek rejestrowania czasu pracy. Jest to podstawą prawidłowego naliczenia wynagrodzenia. Rejestr powinien zawierać:


Okres trwania stosunku pracy i wcześniejsze zakończenie/wypowiedzenie


Okres trwania stosunku pracy i wcześniejsze zakończenie/wypowiedzenie Umowa o pracę reguluje rozpoczęcie i zakończenie zatrudnienia. Jako okres zatrudnienia można podać okres zbiorów, lub stałą datę. Pracodawca i pracownik muszą przestrzegać wskazanego w umowie, pełnego okresu zatrudnienia, z wyjątkiem sytuacji, kiedy stosunek pracy zostaje zakończony przez wypowiedzenie, przed upływem tego okresu. Wypowiedzieć umowę może zarówno pracodawca, jaki i pracownik. Wypowiedzenie musi być złożone w formie pisemnej, na papierze oraz podpisane przez osobę, która je składa.


Warunki wykonywania pracy


Narzędzia pracy oraz wymagane do pracy, środki ochrony indywidualnej, pracodawca udostępnia bezpłatnie. W sytuacji pracy w upale, pracodawca ma obowiązek zapewnić dostateczną ilość wody. Nie mogą nastąpić, z tego tytułu, żadne potrącenia z wynagrodzenia.


Ubezpieczenie społeczne


W Niemczech istnieje zatrudnienie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu oraz niepodlegające temu obowiązkowi. Standardowo, zatrudnienie podlega ubezpieczeniu obowiązkowemu. W celu ustalenia, czy pracownik podlega obowiązkowi ubezpieczenia, służy kwestionariusz stwierdzający taki obowiązek. Kwestionariusz, w rożnych językach, można pobrać ze strony internetowej www.svlfg.de/auslaendische-saisonarbeitskraefte ubezpieczenia społecznego, dla rolnictwa, lasów i hodowli ogrodowych.


Ubezpieczenie chorobowe / wypadkowe


Pracownik bez obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i obowiązującej w Niemczech, ubezpieczeniowej ochrony chorobowej (zagraniczne ubezp. chorobowe), może mieć zawarte prywatne ubezpieczenie chorobowe. Takie ubezpieczenie zawiera dla pracownika jego pracodawca. Kosztów tego ubezpieczenia pracodawca nie może pobierać z wynagrodzenia. Pracodawca musi zawsze ubezpieczyć pracownika od wypadków przy pracy oraz ponieść koszty ubezpieczenia wypadkowego.


Choroba


Pracownik, zatrudniony w swoim kraju pochodzenia lub będący samodzielnym rolnikiem, posiada ubezpieczenie chorobowe i społeczne, w ramach ubezpieczenia w swoim kraju. Poświadczeniem zwolnienia z ubezpieczenia społecznego dla pracodawcy w Niemczech, jest tzw. zaświadczenie A1. Wniosek o zaświadczenie A1, należy złożyć we właściwym urzędzie, w swoim kraju, przed wyjazdem oraz przywieźć je do Niemiec.


Dodatkowo należy złożyć wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (tzw. EKUZ), aby bez problemu móc korzystać z opieki lekarskiej w Niemczech.


W razie choroby, podczas zatrudnienia w Niemczech, należy niezwłocznie powiadomić pracodawcę i zgłosić się do lekarza. Wystawi on zaświadczenie o niezdolności do pracy („zwolnienie lekarskie”), które trzeba przedstawić pracodawcy oraz sprawdzić, czy konieczne jest dostarczenie zwolnienia również do swojej kasy chorych.


Pracownik zatrudniony w jednym zakładzie pracy w Niemczech, przez ponad 4 tygodnie, po dostarczeniu zwolnienia lekarskiego, nadal otrzymuje wynagrodzenie przez maksymalnie 6 tygodni okresu choroby.


Zakwaterowanie i utrzymanie


Koszty zakwaterowania i utrzymania muszą być uregulowane w umowie w sposób jasny i jednoznaczny. Jeżeli pracodawca oferuje pracownikowi najem kwatery, w umowie o pracę musi się znaleźć zapis o wysokości kosztów oraz o tym, kto je ponosi. Jeżeli pracodawca nie może sam zaoferować zakwaterowania, musi zapewnić pracownikowi możliwość odpowiedniego zakwaterowania, w innym miejscu.


Warunki przekazania miejsca zakwaterowania (rodzaj zakwaterowania, cena/czynsz, prawa i obowiązki) najemca uzgadnia w oddzielnej umowie. Jeżeli pracodawca zapewnia zakwaterowanie i utrzymanie, może potrącać odpowiednią kwotę za czynsz i utrzymanie, z wynagrodzenia pracownika. Co miesiąc musi jednak pozostawić pracownikowi niezbędną kwotę „na życie ”. Kwota ta jest nazywana „kwotą wolną od potrąceń”.


Jeżeli pracodawca potrąca koszty czynszu i utrzymania z wynagrodzenia pracownika, musi być to uregulowane w umowie i widoczne na rozliczeniu wynagrodzenia.


Mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy Wam najważniejsze aspekty prawne związane z pracą sezonową w Niemczech. Oczywiście, w przypadku dodatkowych pytań lub problemów, zawsze możecie się do nas z tym zgłosić.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget