Jak reagować na brak wypłaty lub wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech?

Najczęstsze pytania i problemy polskich klientów z zakresu niemieckiego prawa pracy


Jakie są terminy na dochodzenie roszczeń dotyczących wynagrodzenia?W Niemczech, układy zbiorowe pracy, ale też umowy o prace nieobjęte układem zbiorowym, w większości przypadków zawierają terminy na dochodzenie roszczeń związanych ze stosunkiem pracy (tzw.”Ausschlussfristen”). Terminy te są zazwyczaj bardzo krótkie, często trzymiesięczne, a przekroczenie ich oznacza niemożność dochodzenia roszczeń nawet, jeżeli strona przeciwna nie podniesie przed sądem faktu przekroczenia terminu przez powoda. Zależnie od brzmienia umowy, regulacje te mogą obejmować wybrane roszczenia lub, co jest najczęściej spotykane, wszystkie roszczenia związane z danym stosunkiem pracy.


Istnieją jednak roszczenia, które mimo skutecznego wprowadzenia do stosunku pracy takich skróconych terminów, nie będą musiały być dochodzone w tym okresie, lecz podlegać będą zwykłemu 3-letniemu okresowi przedawnienia. Dotyczy to przede wszystkim roszczeń dotyczących zagwarantowanego ustawowo minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie bowiem z § 3 MiLoG (niem. Ustawy o płacy minimalnej), nieważne są postanowienia, które pomniejszają zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, wyłączają lub ograniczają możliwość jego dochodzenia.Reakcja na wypowiedzenie, szczególnie podczas zwolnienia lekarskiego. Powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem (Kündigungsschutzklage).


Zachowanie terminów ma również ogromne znaczenie dla obrony interesów pracownika w przypadku otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę; tu mamy jednak do czynienia z terminami ustawowymi.


Najefektywniejszą ochronę po otrzymaniu wypowiedzenia zapewnia powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem („Kündigungsschutzklage”). Warto pamiętać, że doręczone pracownikowi w formie pisemnej wypowiedzenie jest zawsze skuteczne, nawet jeżeli uzasadnienie lub termin w jakim stosunek pracy ma zostać rozwiązany obiektywnie są niezgodne z prawem lub umową o pracę. Jedynie sąd, w drodze wspomnianego powództwa, może uznać dane wypowiedzenie za bezskuteczne. Termin na wniesienie powództwa wynosi 3 tygodnie od dnia doręczenia wypowiedzenia (przykładowo: jeżeli wypowiedzenie zostało doręczone w środę 01.03.2017, termin na wniesienie powództwa upływa w środę 22.03.2017). Możliwe jest wniesienie powództwa po terminie, jednak dopuszczalne jedynie w bardzo wyjątkowych przypadkach, takich jak ciężka choroba uniemożliwiająca podjęcie jakichkolwiek działań zmierzających do ochrony przed wypowiedzeniem. Nawet przekroczenie 3-tygodniowego terminu przez reprezentującego stronę adwokata nie jest, zgodnie z orzecznictwem, wystarczającym powodem do przywrócenia terminu na wniesienie powództwa przez pracownika, pomimo, iż obiektywnie stronie nie jest osobiście winna naruszenia terminu.


Jeśli chodzi o zgodność z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, kontrowersje wśród pracowników budzi wypowiedzenie umowy o pracę podczas przebywania przez pracownika na zwolnieniu lekarskim. Wbrew panującej opinii, prawo niemieckie nie chroni pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę podczas choroby. Wypowiedzenie takie jest skuteczne z chwilą doręczenia, jednakże orzecznictwo podaje warunki dopuszczalności rozwiązania umowy w takiej sytuacji, które muszą wystąpić jednocześnie. Należą do nich fakty prognozujące dalszą niezdolność do pracy w zakresie, jaki miał miejsce dotychczas, prognozowana nieobecność w pracy chorego pracownika doprowadzi do naruszenia gospodarczych interesów pracodawcy i po trzecie, wyważenie interesów pracownika i pracodawcy z uwzględnieniem wszystkich okoliczności musi prowadzić do wniosku, że nie można wymagać od danego pracodawcy dalszego zatrudniania pracownika przebywającego na zwolnieniu.


Powyższe oznacza, iż w przypadku wystąpienia łącznie wyżej wymienionych warunków, choroba może być nie przeszkodą, a powodem wypowiedzenia umowy o pracę.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget