Urlopy i zwolnienia chorobowe – co należy o nich wiedzieć, gdy pracujesz w Niemczech?


Gdy podejmujesz pracę w Niemczech, masz prawo do urlopu orz zwolnień chorobowych. Głównym pytaniem, jeśli chodzi o urlopy jest: ile urlopu mi przysługuje. Natomiast osoby, które są na zwolnieniu lekarskim zazwyczaj nurtuje pytanie: czy mogę dostać wypowiedzenie o pracę, w momencie przebywania na zwolnieniu? W tym artykule odpowiemy na oba te pytania.


Urlopy – w jakim wymiarze i komu przysługują?


Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje zarówno pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, jak i wykonującym obowiązki w trybie minijob. Pracownik nabywa prawo do pełnego urlopu wypoczynkowego dopiero po upływie 6-miesięcznego stosunku pracy. O udzieleniu urlopu przed upływem 6 miesięcy pracy, decyduje pracodawca.


Minimalny wymiar urlopu w Niemczech w przypadku 6. dniowego tygodnia pracy, wynosi 24 dni. Natomiast jeśli pracownik pracuje 5 dni tygodniowo, ustawowo należy mu się 20 dni. Co ciekawe, w praktyce, dzięki układom zbiorowym, wymiar urlopu często bywa wyższy i wynosi 25 – 30 dni roboczych.


A co w przypadku pracownika, który zakończy stosunek pracy przed upływem 6 miesięcy?


W takim przypadku prawo przewiduje tzw. urlop częściowy – proporcjonalnie do okresu trwania umowy. W takim przypadku, za każdy przepracowany, pełny miesiąc, pracownik może wykorzystać 1/12 urlopu. W ciągu 6 miesięcy od zatrudnienia liczba dni urlopu zwiększa się więc proporcjonalnie do przepracowanych dni i wynosi:Ta sama zasada dotyczy osób, które nie przepracowały pełnych 6 miesięcy przed końcem roku lub zakończą zatrudnienie w pierwszej połowie roku kalendarzowego.


Kto udziela urlopu?


Urlop udziela pracodawca na wniosek pracownika. Wniosek musi być zaakceptowany przez pracodawcę. Bez akceptacji, pracownik nie może rozpocząć urlopu.


Co jeszcze warto wiedzieć?


Niemieckie prawo pracy nie przewiduje urlopu na żądanie. Urlop bezpłatny jest jak najbardziej dostępny dla pracowników. Przesunięcie niewykorzystanego wymiaru na kolejny rok jest możliwe:Pracownik musi wykorzystać zaległy urlop do końca kolejnego roku kalendarzowego. Jeśli tego nie zrobi, roszczenie przepadnie.


Wynagrodzenie


Podczas urlopu pracownik ma prawo do wynagrodzenia (Urlaubsentgelt). Jego wysokość stanowi równowartość średniego wynagrodzenia z ostatnich 13 tygodni, przed rozpoczęciem urlopu (bez wynagrodzenia z tytułu nadgodzin). Jeśli zatrudniony zakończy stosunek pracy i nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, pracodawca musi wypłacić świadczenie finansowe, będące ekwiwalentem pozostałego wymiaru urlopu (Urlaubsabgeltung).
Zwolnienia chorobowe – zgłoszenie, wypłata świadczeń


W przypadku choroby pracownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia pracodawcy zarówno o tym fakcie jak i o przewidywanym okresie choroby, a następnie przedłożenia w terminie 3 dni zwolnienia lekarskiego.


Wypłata wynagrodzenia przez pracodawcę

Jeżeli pracownik zatrudniony był u danego pracodawcy przez co najmniej 4 tygodnie, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty przez 6 tygodni dalszego wynagrodzenia, chyba że stosunek pracy wcześniej wygasł z powodów niezwiązanych z chorobą. Pracodawca wypłaca w tym czasie wynagrodzenie w pełnej wysokości.


Wypłata świadczeń przez kasę chorych


Jeżeli zatrudnienie było krótsze niż 4 tygodnie, oraz po upływie 6 tygodni wypłaty wynagrodzenia obowiązek wypłaty świadczeń chorobowych przechodzi na właściwą kasę chorych lub – w przypadku gdy choroba jest skutkiem wypadku przy pracy – właściwą kasę wypadkową. Świadczenie to wynosi 80% podstawowego wynagrodzenia i jest wypłacane do 78 tygodni każdej choroby.


O czym należy pamiętać, jeśli świadczenie wypacane jest przez kasę chorych?


W takim przypadku bardzo istotną kwestią jest wykazanie nieprzerwanego okresu zwolnień lekarskich. Wystarczy jeden dzień przerwy pomiędzy zwolnieniami, aby kasa chorych odmówiła dalszej wypłaty świadczeń. Zwolnienia powinny wpłynąć do kasy chorych najpóźniej w terminie 7 dni od daty ich wystawienia. Do czasu otrzymania zwolnienia po tym terminie kasa uprawniona jest do zawieszenia wypłaty świadczeń, co powoduje faktyczną utratę prawa do ich uzyskania przez pracownika za ten czas.


I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia: w przypadku planowanego pobytu i leczenia za granicą kasa chorych musi wyrazić na to zgodę, pod rygorem utraty prawa do zasiłku.


Kiedy przysługuje prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy?


Pracownikowi przysługuje prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeśli po upływie okresu wypłaty świadczeń ubezpieczony wykaże niezdolność do pracy, przy czym niezdolność ta musi wynosić minimum 20%. Natomoast jeżeli choroba dalej ma miejsce, przysługują pracownikowi jedynie świadczenia socjalne – jedynie w przypadku gdy zamieszkuje nadal w Niemczech.


Czy pracodawca może wypowiedzieć mi umowę o pracę, jeśli przebywam na zwolnieniu lekarskim?


Tak. Choć może to budzić kontrowersje wśród pracowników, to prawo niemieckie nie chroni pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę podczas choroby, więc pracodawca może w tym czasie wypowiedzieć umowę. Mało tego, choroba może stanowić powód takiego wypowiedzenia.


Jeśli masz pytania dotyczące wymienionych zagadnień lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Zaproponujemy najkorzystniejszą dla Ciebie formę współpracy i podejmiemy skuteczne działania.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget