Czy można odzyskać niemiecki podatek budowlany Bauazbugsteuer?


Nasz ostatni artykuł o tej tematyce Bauabzusgsteuer — podatek budowlany — kiedy mogę go odzyskać? skierowany był do firm, które wykonują prace budowlane w Niemczech jako podwykonawca.


Ten artykuł skierowany jest do firm, które takie prace polskim podmiotom zlecają — np. jako „pośrednicy”* firm niemieckich.


Zgodnie z niemieckimi przepisami podatkowymi, jeżeli prace budowlane są wykonywane w Niemczech — to zleceniodawca („pośrednik”) jest płatnikiem podatku Bauabzugsteuer — nawet jeżeli jest firmą polską.


Jeżeli nasz polski podwykonawca (zleceniobiorca) nie przedłożył nam zwolnienia z podatku budowlanego — Freistellungsbescheinigung - a my nie odciągnęliśmy z jego wynagrodzenia i nie odprowadziliśmy tego podatku do niemieckiego urzędu podatkowego, może spotkać nas kontrola podatkowa i — w jej wyniku — obowiązek zapłaty tego podatku.


Niemiecki urząd podatkowy najczęściej nałoży wtedy na nas obowiązek odprowadzenia na swoje konto 15% wynagrodzenia brutto zapłaconego polskiemu podwykonawcy. Często będzie chodziło tu o bardzo duże kwoty, szczególnie jeżeli zlecenia dotyczyły większych prac i pracowało dla nas wielu podwykonawców. W tej sytuacji przed zapłatą podatku może uratować nas współpraca ze strony byłego podwykonawcy.


Zgodnie z niemieckimi przepisami taki podatek podlega zwrotowi na rzecz podwykonawcy — o ile prawidłowo zgłosi się on i rozliczy w niemieckim urzędzie podatkowym. Będzie on wtedy dla niego dodatkowym dochodem. Ponieważ dochód ten co do zasady prawnie się mu nie należy (już przecież otrzymał pełne wynagrodzenie, zgodnie z wystawioną przez siebie fakturą), może przysługiwać nam roszczenie o zwrot tak odzyskanej przez niego kwoty. Ponadto zleceniodawca może być zobowiązany mocą stosunku prawnego ze zleceniodawcą do współpracy w tym zakresie, polegającej na minimalizacji ewentualnych szkód, jakie ten może ponieść w wyniku działania / zaniechania zleceniobiorcy.


Tak więc w interesie zleceniobiorcy powinno leżeć uniknięcie ściągnięcia ww. podatku ze zleceniodawcy bądź późniejsze odzyskanie przez zleceniodawcę tych środków. Do tego celu służy procedura cesji zwrotu podatku budowlanego.


Polega ona na przeniesieniu prawa do zwrotu podatku budowlanego na zleceniodawcę, przy jednoczesnym dokonaniu przez zleceniobiorcę (wykonawcę) pełnego zgłoszenia do niemieckiego urzędu skarbowego.


Jeżeli były zleceniodawca nie jest tutaj skłonny do współpracy, ponieważ sam zgłosił się do urzędu i odebrał kaucję, może nam przysługiwać roszczenie o tzw. bezpodstawne wzbogacenie. Jeżeli natomiast były zleceniobiorca nie chce podjąć żadnych działań, co może skutkować pozostaniem ww. środków na koncie niemieckiego urzędu skarbowego — może przysługiwać nam roszczenie wynikające z umowy zawartej z danym zleceniobiorcą lub roszczenie odszkodowawcze.


Przy czym trudność w dochodzeniu tego typu roszczeń wiąże się z faktem, iż to na zleceniodawcy będzie ciążył obowiązek wykazania, że zawarł umowę tej treści, względnie, że na zleceniobiorcy ciążył prawny obowiązek do współpracy w zakresie zapobieżenia poboru podatku od zleceniodawcy.


Stąd też warto stosowne zobowiązanie zleceniobiorcy — czy to do przedłożenia zwolnienia z kaucji budowlanej, czy też przynajmniej do minimalizacji ewentualnych dodatkowych kosztów zleceniodawcy, w tym podatkowych — zawrzeć już w zawieranej z nim umowie.


* pod pojęciem „pośrednik” w niniejszym artykule rozumiemy firmę, która przyjmuje na siebie zlecenie budowlane w Niemczech, a następnie podzleca je innym podmiotom.


Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget